Tel.0260670700
E-mail: scoalavalcau@yahoo.com

Sarcinile personalului didactic

Sarcinile personalului didactic

de serviciu

An scolar 2017/2018

  1. Prezenţa în unitatea şcolară va fi la ora 7,40 şi îşi încheie activitatea la ora 14,15 urmărind întreaga activitate din şcoală, îndeplinind şi sarcinile directorului în lipsa acestuia.
  2. În fiecare pauză supraveghează elevii, cu sprijinul elevilor de serviciu pe şcoală.
  3. La ora 7,55, elevii vor fi adunaţi în careu pentru a intona Imnul de Stat al României.

  4. Informează conducerea şcolii despre situaţiile deosebite ce apar pe parcursul zilei, precum şi invaţătorii şi diriginţii, despre unele nereguli semnalate la clasă.

  5. Asigură suplinirea cadrelor didactice care absentează.

  6. Controlează elevii de serviciu pe clase, referitor la îndeplinirea sarcinilor.

  7. Răspunde de securitatea documentelor şcolare la plecarea din unitate; cataloage-condică.

  8. Oferă relaţii, îndrumări, informaţii necesare persoanelor străine care intră în unitate.

  9. Controlează modul de păstrare şi întreţinere a tuturor spaţiilor de învăţamânt, mobilizând personalul de întreţinere la buna gospodărire a acestora.

 10. Sună pentru intrare/ieşire la ore, respectând timpul pentru ore şi pauze.

 11. Previne fuga elevilor de la ore şi interzice intrarea în şcoală a persoanelor

ce pot avea influenţe negative asupra activităţii din şcoală.

12. Urmăreşte prevenirea accidentelor, incendiilor în şcoală, prin impunerea

unor reguli de comportament, care să ducă la creearea unei atmosfere

normale în incinta şcolii.

13. Urmăreşte buna funcţionare a instalaţiei de apă şi a grupurilor sanitare.

14. Interzice desfăşurarea în şcoală şi în curtea şcolii a unor activităţi

nespecifice şi neadmise în şcoli: comerţ, consum de alcool, droguri,

prozelitism religios. 

15. În absenţa directorului/secretarei ia măsuri pentru a se soluţiona notele telefonice

primite în şcoala.

16. Confirmă prin semnătură în condica de prezenţă, efectuarea activităţilor prevăzute

pentru ziua respectivă.

17. Efectuarea serviciului pe şcoală este obligatoriu. Neîndeplinirea prevederilor

prezentului regulament atrage după sine sancţionarea cadrului didactic de serviciu

conform legislatiei in vigoare.

              Consilier educativ,                                                      Director ,

      Prof. Sârca Marinela Lenuța                                         Prof. Mircea Gui