Tel.0260670700
E-mail: scoalavalcau@yahoo.com

Regulamentul scolii

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SCOLII GIMNAZIALE Nr. 1 VALCAU DE JOS

Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul de Administraţie, de Consiliul Profesoral, de Comitetul de Părinţi şi, ca urmare, are caracter obligatoriu pentru toţi elevii, părinţii, cadrele didactice şi personalul auxiliar.

DREPTURILE  ŞI RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

Dobândirea calităţii de elev , înseamnă pentru orice tânăr şansa integrării într-o tradiţie multiseculară şi a dobândirii unui profil intelectual şi moral de certă valoare, care să confirme renumele acestei instituţii de învăţământ, conform R.O.F.U.Î.P.

Datoria de bază a elevului este studiul aprofundat al conţinuturilor prezentate, însuşirea informaţiilor din programe şi capacitatea de a le aplica prin diverse modalităţi în activităţile şcolare şi extraşcolare.

A. DREPTURILE ELEVILOR

Elevii au următoarele drepturi:

 • să participe la toate activitățile de predare-învățare;
 • să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor;
 • să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu;
 • sa fie reprezentaţi în  Consiliul elevilor,  Consiliul clasei, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral;
 • sa transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulțumirile lor întemeiate dirigintelui clasei sau, prin reprezentanţii lor, Consiliului elevilor sau direcţiunii şcolii;
 • să beneficieze de un tratament elegant şi exemplar din partea cadrelor didactice;
 • să amenajeze frumos sala de clasă în care învață, în acord cu învăţătorul / dirigintele lor;
 • să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare;
 • să solicite consultaţii în cazul în care întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor sau în formarea de deprinderi şi competenţe;
 • să asculte muzică (decentă) într-un cadru organizat după terminarea orelor de curs, în cadrul unor reuniuni, în afara orelor de curs, cu aprobarea directorului conform R.O.F.U.I.P.
 • să beneficieze de dreptul la odihnă în pauze;
 • să redacteze şi să difuzeze reviste / publicaţii şcolare proprii, cu un conţinut adecvat;
 • să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile curriculare şi extracurriculare

B. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

 • elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 • elevii trebuie să poarte asupra lor legitimaţia / ecusonul şi carnetul de elev, pe care să-l prezinte învăţătorului / dirigintelui pentru consemnarea notelor, mediilor, observaţiilor, părinţilor pentru informare
 • calitatea de elev obligă la un comportament caracterizat prin politeţe, limbaj civilizat, respect datorat profesorilor, atitudine de colegialitate şi toleranţă în relaţiile cu colegii, indiferent de clasa din care aceştia fac parte;
 • elevii trebuie să-şi aştepte învăţătorul / profesorul în sala de clasă;
 • elevii vor saluta cadrul didactic la intrarea în sala de clasă, cu respectul cuvenit unei persoane pregatită de societate şi învestită să facă instrucţia şi educaţia;
 • elevii de servici, vor organiza distribuirea alimentelor gratuite (corn, lapte, fructe, miere) pentru elevii din clasa lor, colaborând cu personalul din şcoală responsabil pentru acest lucru; (pentru aceasta, în clasele respective, trebuie să existe o programare pe zile a elevilor care au această sarcină)
 • elevii trebuie să respecte în pauze dreptul la odihnă al celorlalţi elevi;
 • elevii trebuie să respecte personalul adminstrativ, să se adreseze politicos;
 • elevii trebuie să aducă la cunoştinţa învăţătorului / dirigintelui orice situaţie care lezează statutul de elev; (v. Rezolvare de conflicte)
 • elevii trebuie să manifeste faţă de colegi un comportament non-violent şi să aibă un limbaj decent;
 • elevii au datoria să respecte dreptul celorlalţi colegi de a participa la desfăşurarea orelor şi de a obţine rezultatele meritate;
 • elevii trebuie să respecte bunurile personale, ale colegilor şi ale celorlalţi elevi ai şcolii;  – să utilizeze manualele primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar (v. Sancțiuni);
 • elevii au obligaţia de a prezinta învăţătorului / dirigintelui clasei, în termen de 7 (şapte) zile  lucrătoare, acte pe baza cărora se face motivarea absenţelor; (v. Motivarea absențelor);
 • elevii au obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi îngrijite; (v. Interdcţiii legate de ţinută);
 • Responsabilul clasei are datoria de a realiza şi afişa urmatoarele liste :
 • cu elevii de serviciu pe clasă;
 • cu elevii de serviciu pe şcoală (când este rândul celor din clasa respectivă)
 • Responsabilul clasei are obligaţia de a urmări rezolvarea acestor sarcini de către colegii lui.

C. CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ

 • Având în vedere că la intrarea în sala de clasă, elevii  care învaţă dimineaţă găsesc clasa curată, ei au datoria de a o păstra astfel. Sunt responsabili pentru acest lucru elevii de serviciu ai clasei respective.
 • Ei trebuie să observe comportamentul colegilor şi în cazul în care aceştia au un comportament neadecvat le vor atrage atenţia pentru a remedia situaţia.
 • Dacă aceştia refuză, elevii de serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţă dirigintelui situaţia, pentru a lua măsurile cuvenite; în caz contrar, responsabilitatea revine elevilor de serviciu din ziua respectivă.
 • Elevii care se prezintă la cursuri după-amiază, în cazul în care găsesc sala murdară, se vor adresa profesorului de serviciu pentru a constata situaţia. Aceasta va duce la sancţionarea elevilor responsabili de această situație.
 • De asemenea, şi ei au datoria de a păstra sala curată. Profesorii de serviciu şi personalul de îngrijire vor aduce la cunoştinţă dirigintei / dirigintelui clasei, dacă în mod repetat clasa va fi găsită murdară. Acesta trebuie să ia măsurile cuvenite pentru remedierea situaţiei.
 • Pentru a pune în aplicare această măsură sunt necesare:
 • Afişarea si respectarea orarului în fiecare clasă;
 • Afişarea listei cu elevii de serviciu;
 • Elevii sunt obligaţi să păstreze în stare corespunzătoare bunurile materiale pe care le folosesc.
 • Directorul unităţii de învăţământ aprobă graficul serviciului pe şcoală.
 • Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în şcoală, în clasă, în banca lor şi în jurul acesteia; elevii de serviciu pe clasă şi reprezentantul clasei vor urmări respectarea acestei dispoziţii şi vor răspunde de aceasta.
 • Elevii sunt obligaţi să sorteze gunoiul, astfel încât, la sfârşitul orelor, elevii de serviciu să poată depune deşeurile de hârtie, respectiv plastic în locurile special amenajate de la fiecare etaj.

D. RESPONSABILITĂȚILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Elevii de serviu pe şcoală au datoria:

 • să respecte programul întocmit de diriginte şi aprobat de direcţiunea şcolii;
 • să fie punctual;
 • să nu părăsească spaţiul destinat serviciului pe şcoală;
 • în caz de îmbolnăvire sau probleme familiale, să anunţe dirigintele;
 • să nu permită nici unei persoane străine să intre în cancelarie;
 • să-şi recupereze materia predată pentru ziua în care lipseşte de la cursuri.

E. MOTIVAREA ABSENŢELOR

Actele prin care se pot motiva absenţele:

 • adeverinţă eliberată de medicul de familie;
 • adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;
 • cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de acesta în urma consultării cu învăţătorul / dirigintele clasei.

Observaţii:

 • Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului unde se află în evidenţă fişele medicale ale elevilor.
 • Absentarea nemotivată este interzisă. Orice absenţă trebuie să fie justificată dirigintelui.
 • Părinţii au dreptul să motiveze prin solicitare scrisă absenţele pentru trei zile, semestrial, pentru motive familiale, anunţând în prealabil sau, cel mai târziu în prima zi de absență a elevului, dirigintele. Pentru a motiva mai mult de trei zile, părinţii se vor adresa directorului, ca şi în situaţia motivării absenţelor din zilele în care a fost programată o teză.
 • Orice scutire este lovită de NULITATE dacă elevul este văzut în perioada menţionată în şcoală.

Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine următoarele sancţiuni:

 • pentru fiecare 10 ABSENŢE NEJUSTIFICATE CUMULATE pe semestru / an şcolar din totalul orelor de studiu sau la 10% ABSENŢE NEJUSTIFICATE din totalul orelor de studiu pe semestru / an şcolar la O DISCIPLINĂ, va fi scăzută nota la purtare cu un punct. Elevul va primi mustrare scrisă, iar părinţii sau susţinatorii legali vor lua la cunoştinţă;
 • pentru 20 de ABSENTE NEJUSTIFICATE CUMULATE la diferite discipline de studiu pe semestru / an şcolar sau 15% ABSENŢE NEJUSTIFICATE din totalul orelor la O SINGURĂ DISCIPLINĂ, elevul va fi chemat în faţa Consiliului profesorilor clasei pentru a-şi justifica conduita şi pentru a da explicaţii   situaţia existentă. Elevul va primi preaviz de exmatriculare, iar părinţii sau susţinătorii legali vor lua la cunoştinţă;
 • în cazul elevilor care au avut nota scăzută la purtare din cauza absenţelor nejustificate, motivarea următoarelor absenţe se va face NUMAI ÎN PREZENŢA PĂRINŢILOR sau a SUSŢINĂTORILOR LEGALI;
 • pentru 40 de ABSENŢE NEJUSTIFICATE din totalul orelor sau cel puţin 30% din totalul orelor la o DISCIPLINĂ DE STUDIU pe semestru sau cumulate pe un an şcolar, sancţiunea este exmatricularea, sancţiune însoţită de scăderea notei la purtare la 6 (şase). Această măsură se aprobă în Consiliul Profesoral, la propunerea dirigintelui clasei, şi se comunică părinţilor sau susţinătorilor legali, sub semnătură.

F. REZOLVAREA CONFLICTELOR

 • În cazul apariției conflictelor de orice natură, nici un elev sau părinte nu are voie să recurgă la un comportament agresiv / violent.
 • Este obligatoriu ca situația conflictuală să fie adusă la cunoştinţa învăţătorului, dirigintelui, profesorului de serviciu sau directorului şcolii, singurii abilitaţi să rezolve conflictul.

G. DREPTURI – MĂSURI – SANCŢIUNI

Drepturi fundamentale Măsuri / sancţiuni
Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic:

– absentarea nemotivată de la ore;

– chiulul/ instigarea la chiul;

– întârzierea repetată la ore fără motive întemeiate;

– rămânerea în curtea şcolii a elevilor claselor I – IV după terminarea programului;

– prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră;

– staţionarea în curte, lângă ferestre, în timpul orelor de curs;

– organizarea şi participarea la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri;

– folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, examenelor, concursurilor sau altor activităţi şcolare;

– consumarea de alimente, băuturi răcoritoare sau a gumei de mestecat, în timpul orelor.

– Orice absenţă va fi justificată profesorului diriginte.

SANCȚIUNI (v. Motivarea absenţelor).

– Scăderea notei la purtare cu 1 punct elevei / elevului care chiuleşte sau instigă la chiul.

– Va avea ca urmare aplicarea prevederilor din R.O.F.U.I.P.: observaţia individuală, mustrarea în faţa clasei, a Consiliului clasei sau a Consiliului profesoral cu scăderea notei la purtare cu un punct.

Nerespectarea acestor dispoziţii duce la înştiinţarea părinţilor şi la scăderea notei la purtare cu un punct; repetarea lor atrage eliminarea disciplinară.

– Pentru prima abatere eleva/ elevul va redacta această interdicţie cu sancţiunea corespunzătoare pe o pagină A4, o va lipi în sala de clasă şi, timp de o săptămână, atunci cand este cazul, fara a deranja orele, vor aminti colegilor tentaţi să încalce regula, această interdicţie. La a doua abatere, se va scădea nota la purtare cu un punct. Apoi vor urma celelalte sancţiuni regulamentare.

Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic:

– distrugerea manualelor primite gratuit;

– murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar; (aceasta se consideră vandalism);

– substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al şcolii sau al colegilor.

– În cazul distrugerii sau pierderii manualului primit gratuit, elevii respectivi vor înlocui manualul deteriorat cu unul nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual, iar în caz de imposibilitate vor achita contravaloarea acestuia.

– Orice deteriorare de bunuri materiale atrage obligaţia înlocuirii în totalitate a bunurilor deteriorate sau plata tuturor reparaţiilor necesare. Obligaţia aparţine vinovatului, care va fi sancţionat prin scăderea notei la purtare cu cel puţin un punct şi informarea părintelui sau a susţinătorului legal. În cazul în care vinovatul nu recunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, ea revenind întregii clase sau colectivului de elevi care are în comun sala de clasă. Gravitatea actului de indisciplină va amplifica măsurile disciplinare, iar actele de indisciplină colective, asociate cu tăinuirea sau minciuna vor fi sancţionate exemplar.

– Pentru faptele grave de deteriorare a bunurilor şi manualelor şcolare, elevii pot fi sancţionaţi conform dispoziţiilor din R.O.F.U.I.P., ajungându-se până la exmatricularea lor.

Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, sunt interzise:

– folosirea în clasă a casetofoanelor sau aparate de radio în timpul pauzelor;

–    accesul elevilor în cancelarie şi folosirea scării cadrelor didactice;

– lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;

pentru băieţi:

– părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative;

– barbă / mustaţă, cercei, accesorii;

– pantaloni scurţi tip şort sau extravaganţi la elevii de scoala;

– tatuajele;

– tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii;

pentru fete:

– părul vopsit, frizurile provocatoare, părul lung, lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii;

– machiajul exagerat, bijuteriile ostentative,

– tatuajele;

– purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a pantalonilor şi fustelor cu talie joasă sau foarte scurte.

– Pentru prima abatere eleva / elevul va redacta această interdicţie cu sancţiunea corespunzătoare pe o pagină A4, o va lipi în sala de clasă şi, timp de o săptămână, în pauze, va aminti colegilor tentaţi să încalce regula, această interdicţie. La a doua abatere, se va scădea nota la purtare cu un punct. Apoi vor urma celelalte sancţiuni regulamentare.

De la prima observaţie pe care o adresează un cadru didactic, elevul / eleva trebuie să remedieze situaţia cât mai curand posibil. In caz contrar, părinţii vor fi înştiinţaţi. Dacă în termen de trei zile, elevii şi părinţii nu vor remedia situaţia, se vor aplica sancţiunile regulamentare.

Pentru asigurarea  securității  elevilor, respectiv – pentru evitarea accidentelor, se interzic:

– părăsirea incintei şcolii în timpul programului fără aprobare;

– facilitarea pătrunderii în şcoală a unor persoane străine;

– aducerea în şcoală sau în incinta ei a petardelor, artificiilor, a obiectelor contondente, a armelor albe sau a spray-urilor lacrimogene;

– aruncarea oricărui fel de obiecte pe fereastră;

De asemenea, se interzice oricărei eleve / oricărui elev:

– să aducă jigniri;

– să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi comportament;

– în caz de conflict, să-şi facă singur dreptate în mod agresiv;

– joaca în clădirea şcolii cu mingea, paleta de ping-pong, racheta de tenis / badminton şi alte jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de bunuri;

– jocul de fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de fotbal organizat şi supravegheat de un profesor;

– introducerea în clădirea şcolii a patinelor cu rotile, trotinetelor, motoretelor sau parcarea maşinilor personale;

(Observaţie: cei care vin cu bicicleta nu au voie să se plimbe cu aceasta în curtea şcolii sau să o introducă în clădirea şcolii).

– Pentru prima abatere eleva / elevul va redacta această interdicţie cu sancţiunea corespunzătoare pe o pagină A4, o va lipi în sala de clasă şi, timp de o săptămână, în pauze, va aminti colegilor tentaţi să încalce regula, această interdicţie. La a doua abatere, se va scădea nota la purtare cu un punct. Apoi vor urma celelalte sancțiuni regulamentare.

– În cazul actelor de violenţă fizică şi verbală se vor aplica sancţiuni conform R.O.F.U.Î.P.

– Nerespectarea acestei interdicţii conduce la confiscarea mingii, iar în caz de recidivă, la scăderea notei la purtare.

Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic:

– consumul sau distribuirea drogurilor în şcoală sau în incintă şi în afara şcolii;

– venirea la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumarea acestora în şcoală sau consumarea lor în afara şcolii;

– ţinuta, comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile nepoliticoase pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului auxiliar;

– staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile prezenţei în public;

– deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu conţinut / mesaj pornografic, satanist, extremist (comunist, fascist), discriminatoriu;

– practicarea sau participarea la jocurile de noroc;

– fumatul în clădirea şcolii sau în incinta şcolii.

– Încălcarea acestor două interdicţii, referitoare la droguri şi alcool, atrage după sine sancţionarea prin scăderea notei la purtare conform R.O.F.U.I.P. şi mutarea disciplinară în altă şcoală; exmatriculare, cu / fără drept de reînscriere.

– Nerespectarea acestor dispoziţii duce la înştiinţarea părinţilor şi la scăderea notei la purtare cu un punct; repetarea lor atrage după sine eliminarea disciplinară.

Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic:

– copiatul,

– suflatul,

– comunicarea între elevi în timpul lucrărilor şi al tezelor semestriale.

– Dacă un elev copiază la o lucrare de verificare sau semestrială, i se va acorda nota 1 (unu).

– În cazul în care vorbeşte în timpul susţinerii lucrării, va fi iniţial avertizat, iar la o a doua abatere i se va scădea un punct din nota finală.

– În cazul in care suflă, i se va acorda nota 2 (doi).

În cazul absenţei profesorului de la oră:

– este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de la oră.

– Responsabilul clasei sau locţiitorul acestuia va merge la cancelarie / secretariat,  pentru  a lămuri situaţia cu profesorul de serviciu. În cazul în care profesorul clasei absentează, elevii vor primi sarcini de lucru.
Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice:

– pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers.

Respectarea dreptului la propria imagine

Fără aprobarea C.A. sau C.P. sunt interzise:

– filmarea sau înregistrarea în incinta şcolii;

postarea şi difuzarea de înregistrări  audio sau video pe internet;

– întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă individuală în timpul orelor de curs.

– Pentru prima abatere eleva / elevul va redacta această interdicţie cu sancţiunea corespunzătoare pe o pagină A4, o va lipi în sala de clasă şi, timp de o săptămână, în pauze, va aminti colegilor tentaţi să încalce regula, această interdicţie. La a doua abatere, se va scădea nota la purtare cu un punct. Apoi vor urma celelalte sancțiuni regulamentare.

– In cazul în care un elev încalcă această regulă, va trebui să remedieze cât mai rapid situaţia, să repare daunele morale pe care le-a cauzat, cerând scuze persoanelor implicate, să verifice timp de o săptămână dacă ceilalţi elevi respectă această regulă şi să le explice necesitatea respectării ei. În caz de recidivă, se vor aplica sancţiunile regulamentare.

OBSERVAŢII LEGATE DE DREPTURI, MĂSURI ŞI SANCŢIUNI:

 • În cazul nerespectării drepturilor de mai sus,  sancţiunile aplicate elevilor vor fi cele consemnate în R.O.F.U.Î.P., în funcție de gravitatea faptei.
 • În cazul eliminării pentru 3 – 5 zile, conform regulamentului eleva sau elevul va participa la activităţi care în mod normal se desfăşoară în şcoală – de curăţenie, organizare, inventar.
 • Dacă este posibil, prin activitatea pe care o va desfăşura în perioada eliminării, eleva sau elevul va repara total sau parţial daunele materiale sau morale pe care le-a adus prin atitudinea sau comporamentul său.
 • În cazul în care elevul / eleva refuză colaborarea, absenţele din perioada respectivă vor fi considerate nemotivate.

H. DISPOZIŢII FINALE

 • În prima săptămână a fiecărui an şcolar, elevii vor atesta prin semnătură că au luat cunoştinţă prevederile prezentului ROFUIP
 • În cursul primului semestru al fiecărui an şcolar, părinţii sau susţinătorii legali vor atesta în scris că au luat cunoştinţă prevederile acestui Regulament
 • Pentru aplicarea Regulamentului vor fi implicate toate cadrele didactice ale şcolii, precum şi personalul auxiliar.
 • Directorul unităţii de învăţământ va aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul intern pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi conform R.O.F.U.I.P.
 • Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul Profesoral.
 • Prevederile acestui Regulament care contravin viitoarelor ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Educaţiei Nationale şi ale Inspectoratului Şcolar al Judetului Salaj îşi pierd valabilitatea.

2. RESPONSABILITĂŢILE ŞI DREPTURILE PĂRINŢILOR / SUSŢINĂTORILOR LEGALI

Responsabilităţi:

 • să menţină legătura lunar cu învăţătorul / dirigintele, pentru a cunoaşte evoluţia şcolară a copilului lor;
 • să asigure frecvenţa şcolară în învăţământul obligatoriu,
 • să colaboreze cu autorităţile şcolare;

Obligații:

 • să cunoască  REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ
 • să colaboreze cu dirigintele, profesorii şcolii, consilierul psiho-pedagogic în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
 • să nu agreseze elevii în incinta şcolii;
 • să nu intre în sala de clasă şi să se substituie în persoane abilitate să rezolve conflictele între elevi;
 • să respecte orarul de consultaţii cu părinţii al cadrelor didactice şi orarul de audienţe al directorilor.

Drepturi:

 • să motiveze prin solicitare scrisă absenţa a trei zile, semestrial, pentru motive familiale, anunţând în prealabil sau, cel mai târziu în prima zi de absenţă a elevului, dirigintele.  Pentru a motiva mai mult de trei zile, părinţii se vor adresa directorului, ca şi în situaţia motivării absenţelor din zilele în care a fost programată o teză.

Observaţii:

 • Orice scutire este lovită de NULITATE dacă elevul este văzut în perioada menţionată în şcoală.
 • Pentru absentarea nemotivată, v. Motivarea absenţelor din CODUL DE CONDUITĂ, litera E.
 • Pentru situația in care se contestă  modalitățile de evaluare sau rezultatul evaluării, vezi Anexa 2.

3. RESPONSABILITĂŢILE CADRELOR DIDACTICE

SERVICIUL PROFESORILOR

 • La începutul programului, profesorul de serviciu va lua legatura cu Secretariatul şi directorul pentru a afla problemele zilei:
 • profesorii absenţi ale căror ore trebuie suplinite, dacă este vorba de o zi;
 • dacă un coleg lipseşte mai multe zile, profesorul de serviciu află programul de suplinire şi urmăreşte afişarea acestuia.

Profesorul de serviciu:

 • Verifică păstrarea în siguranţă a cataloagelor şi comunică eventualele nereguli directorului Verifică şi, dacă este cazul, organizează serviciul elevilor, precum şi modul de funcţionare.
 • In pauze, supraveghează elevii şi intervine prompt dacă apar situaţii ce contravin prevederilor regulamentare.
 • La sfârşitul fiecărei pauze se asigură că toate colectivele de elevi  sunt supravegheate de un cadru didactic.
 • Rezolvă orice altă situaţie neprevazută ce poate apărea (eventual dupa ce s-a consultat cu directorul)
 • Seara, cataloagele sunt închise în rastel de profesorului de serviciu.

4. RESPONSABILITATILE PERSONALULUI AUXILIAR

PERSONALUL DE  ÎNGRIJIRE

 • programul îngrijitoarelor este următorul: in fiecare unitate exista un program diferit conform cerintelor obligaţiile zilnice sunt prevăzute în fişa postului;
 • în pauze şi 5 minute după pauze, vor fi prezente pe holuri  pentru supraveghere; dacă apar probleme, acestea se comunica imediat profesorului de serviciu sau conducerii şcolii;
 • grupurile sanitare şi holurile vor fi spălate la 10 minute după începerea orei; treptele se spală tot după începutul orei de curs;
 • îngrijitoarele răspund la solicitările cadrelor didactice, elevilor, parinţilor doar în cazuri speciale; numai administratorul poate face schimbări în programul unei îngrijitoare;
 • îngrijitoarele vor solicita mecanicul pentru intervenţii urgente;
 • certurile şi discuţiile cu elevii sunt interzise;
 • insultele adresate elevilor sunt interzise;
 • certurile şi insultele între ingrijitoare sau cu mecanicii sunt interzise; orice problemă este rezolvată de administrator sau director, dupa caz;
 • consumul de alcool în timpul programului este strict interzis;

Art.146. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară; regulamentul intern al unităţii de învăţământ poate prevedea şi condiţii speciale de transfer.

Art.148. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor art. 136 – 145, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

Art.149. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare, situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat.

D I R E C T O R,

PROF.  Mircea Gui

ANEXA 1

NORME DE SECURITATE PENTRU ELEVI ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ

 • Elevii au obligaţia să respecte normele de securitate dezbătute în prima oră din semestru la obiectele a căror activitate presupune un risc sporit de pericol, accidentare.     Respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor şi de securitate în activităţile de laboratoare, la sala de sport sau pe terenurile de sport prevăzute cu coşuri de baschet sau porţi de fotbal.
 • În sala de curs elevii au următoarele obligaţii:
 • să nu se urce pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să nu se aplece pe geam, periclitându-şi viaţa;
 • să nu pună mâna pe firele unor întrerupătoare sau lămpi dacă acestea nu sunt în bună stare;
 • să nu se implice în dezafectarea geamurilor sparte;
 • să închidă geamurile în cazul în care sunt în pericol de a se sparge (curent sau vânt puternic);

În situaţiile de mai sus elevii se vor adresa mecanicului şcolii, care va remedia defecţiunea.

Pe coridoare trebuie să respecte următoarele reguli de securitate:

 • elevii se vor deplasa fără să alerge, nu vor împinge colegii, nu le vor pune piedică,
 • elevii nu au acces la tabloul electric sau la hidrant, nu umblă la întrerupătoarele electrice defecte, ci vor anunţa defecţiunea mecanicului şcolii;
 • pe scările de acces, elevii vor urca (coborî) în mod civilizat, nu-şi vor împinge şi nu vor pune piedică celorlalţi colegi (pentru că pot provoca accidentări) şi nu se vor apleca peste balustradă;
 • în curtea şcolii, elevii au obligaţia de a se comporta civilizat: nu îmbrâncesc colegii mai mici sau mai mari, nu se urce pe porţile de fotbal, pe panoul de baschet sau pe garduri;
 • este interzis accesul elevilor în încăperea cu centrala termică.

ANEXA 2

PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII DE CLASĂ

 • La fiecare început de an şcolar, elevii scolilor sunt întâmpinaţi în săli de clasă renovate şi igienizate. Considerăm că este de datoria noastră, elevi şi profesori, ca cei care folosim aceste săli de clasă zilnic, să avem grijă să păstrăm locul în care ne desfăşuram activitatea în aşa fel încât să ne facă plăcere să stam în acest loc.
 • Cadrele didactice au şi rolul de a oferi elevilor un model de ordine, de organizare a locului de muncă în calitatea lor de educatori.
 • Având în vedere cele de mai sus, dorim să responsabilizăm colectivele de elevi, profesorii diriginţi şi profesorii clasei în depistarea şi remedierea tuturor deteriorărilor survenite în sala de clasă, precum şi a prevenirii acestora. Concret
 • Elevul de serviciu are, de asemenea, datoria de a supraveghea bunurile din sala de clasă, de a  încuia uşa sălii ori de câte ori elevii au ora în altă sală, de a consemna în Caietul Clasei problemele care apar şi, în colaborare cu profesorul orei următoare sau cu profesorul diriginte, de a stabili cine este responsabilr pentru stricăciunile apărute.

Avem în vedere ca:

 • scaunele şi mesele să fie în bună stare, să nu fie inscripţionate,deteriorate;
 • dulapurile şi catedra din sală să fie în stare bună, să nu fie inscripţionate;
 • întrerupătoarele şi dispozitivele de iluminat din sală să funcţioneze, caloriferele din sală să fie în bună stare;
 • uşa sălii de clasă şi încuietoarea să nu fie deteriorate.

Elevul / Elevii care a / au produs stricăciunile are / au obligaţia să le remedieze în cel mult o săptămână;  în caz contrar, li se va scădea nota la purtare.

Dacă nu se identifică vinovatul, întregul colectiv al clasei va contribui la remedierea stricăciunii – repararea sau înlocuirea obiectului deteriorat, ca beneficiari egali ai bunurilor ce le-au fost  oferite spre utilizare de către şcoală sau vor suporta toţi  sancţiunea, respectiv scăderea notei la purtare.

ANEXA 3

MĂSURI DE PĂSTRARE A IGIENEI ŞI DE UTILIZARE A GRUPURILOR SANITARE

Considerăm necesar să amintim regulile pe care elevii trebuie sa le respecte.

Aceste norme privind utilizarea grupurilor sanitare sunt:

 • elevii vor păstra în bună stare vasele de toaleta, chiuvetele, rezervoarele, alte dotări existente;
 • deşeurile se vor depune în coşurile aflate în fiecare cabină şi nu în vasele de toaleta sau chiuvete, pentru a nu le înfunda şi pentru a nu provoca alte daune (inundaţii, de ex.);
 • este interzisă inscripţionarea pereţilor, a uşilor cabinelor W.C., a vaselor sanitare etc.;
 • robinetele trebuie folosite cu grijă pentru a nu se defecta, iar apa trebuie oprită după utilizare.

Nerespectarea de către elevi a normelor de mai sus constituie abatere disciplinară. Elevii au obligaţia de a remedia daunele produse. În caz contrar, abaterea se pedepseşte conform prevederilor prezentului Regulament.

ANEXA 4

Extras din LEGEA ANTIFUMAT NR. 15/2016

Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joaca pentru copii. Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.